Räddningstjänstens sätt att arbeta

 

skriven av Jens Ärlebrant

 

Allmänt

 

Det finns olika modeller för att beskriva räddningstjänstens sätt att arbeta beroende på vilket arbetsområde som ska
beskrivas. Denna skrivelse av Jens Ärlebrant beskriver en modell och ett sätt att arbeta utifrån ett ledningsperspektiv.

 

Räddningstjänsten har oftast ett tydligt uppdrag som definieras i förbundsordningen. Utifrån

uppdraget leds den samlade verksamheten av chefer, ledare och medarbetare med stöd av

värderingar och regler (policys och riktlinjer).

Jens Ärlebrant tyckar att en modern räddningstjänst bäst leds genom målstyrning där

medarbetarnas åtagande (prestationer) tas fram i dialog mellan medarbetaren och närmaste chef.

 

Chefer, ledare och medarbetare har alla ledningsansvar, från varje medarbetare till brandchef,

att leda sig själv till att leda den samlade verksamheten säger Jens Ärlebrant. Särskilt chefer och ledare har ledarroller
med olika fokus på ledningsdimensionerna (ledningskomponenterna). Varje ledningsdimension

kräver viss ledningskapacitet där varje ledningskapacitet kännetecknas av olika ledarbeteenden utvecklar Jens Ärlebrant.

 Räddningstjänstens uppdrag och vision

Räddningstjänstens uppdrag och vision varierar givetvis från räddnignstjänst till räddningstjänst.

Men i grunden bygger uppdraget givetsvis på¨lagstiftningen, Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och vissa delar
lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor, enligt Jens Ärlebrant.

 

Det viktiga är att  räddningstjänstens sätt att arbeta har sin grund i uppdraget och visionen.


           
Vision

Räddningstjänstens X  gör den skadefria kommunen möjlig, är ett förslag på nollvision.


         
Verksamhetsidé

Räddningstjänstens X verkar tillsammans med privatpersoner, företag samt medlemskommunerna

för att minska skaderisken till noll, är ett förslag på verksamhetsidé.


         
Verksamhets strategier

Verksamhetsstrategier är ett sätt att beskriva viktiga styrkor i organisationen och viktiga arbetssätt för

att långsiktigt ha framgång i arbetet mot visionen. I affärsdrivande företag beskriver affärsstrategierna

hur företaget ska konkurerar för att kunna växa och bli framgångsrikt. Jens Ärlebrant ger följande exempel.
Exempel 1

Räddningstjänstens X är en kunskapsdrivande organisation där analys och kontroll av riskbilden är en

framgångsfaktor. Kvalitets- och miljösäkring är viktig för att utveckla verksamhet som har stor
effekt mot visionen.


Exempel 2
Samverkan med medlemskommunerna, andra räddningstjänster, andra myndigheter m.fl. är viktiga för att få
synergieffekter, utveckling och kundorienterad verksamhet. Privatpersoner, företag och andra myndigheter

är viktiga resurser i arbetet betonar Jens Ärlebrant.

 

Exempel 3
Räddningstjänstens X ska underlätta för privatpersoner och företag att själva hantera sina risker genom råd och
vägledning, kundanpassade utbildningar och färdiga kurskoncept samt genom att skapa intresse för

riskproblem/frågor. Dessutom ska Räddningstjänstens X enligt Jens Ärlebrant underlätta för den enskilde att klara sin situation under

och efter en insats.


Exempel 4

Med de myndighetsinstrument och uppgifter som räddningstjänsten har fått kan vi med vår expertkunskap ge

råd och anvisningar till företag och enskilda samt stoppa ej acceptabla risker genom tillsyn, tillståndsgivning samt

medverka i kommunernas och polisens myndighetsutövning säger Jens Ärlebrant.


Exempel 5
Då privatpersoner eller företag inte kan hantera olyckshändelser ska räddningstjänsten genomföra räddningsinsats med
målet att minimera skadekonsekvensen.

        
Grundläggande värderingar


Brandkåren Attundas långsiktiga framgång beror enligt Jens Ärlebrant på vår förmåga att skapa värde för dem som vi finns till för – medborgarna d v s kvinnor och män, flickor och pojkar i våra kommuner. De externa och interna kundernas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar skall vara vägledande för vår organisation, våra medarbetare och vår verksamhet.

 

En förutsättning för räddningstjänsten är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs samt kunskap om de resultat som uppnås. Delaktigheten ska löpa som en röd tråd i hela organisationen. 

 

Räddningstjnstens verksamhet bör ses som processer som skapar värde för kunderna menar Jens Ärlebrant. Processorientering stimulerar till att analysera och förbättra arbetsflöden och arbetsorganisation, samt lägger grunden för kundorienterad verksamhetsutveckling. Vårt uppdrag – att på bästa möjliga sätt hjälpa våra medborgare/kunder kräver enkla och effektiva processer som konsekvent levererar tjänster med hög kvalitet till låg ägandekostnad. Detta kombinerat med våra grundläggande värderingar – professionalism, ömsesidig respekt och uthållighet – är centralt för vårt sätt att arbeta, lyfter Jens Ärlebrant fram.

 

En effektiv verksamhet kräver ständiga förbättringar och förnyelse av alla verksamhetens delar. Förutsättningen för detta är ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar Attundas organisation och en kultur som stimulerar till ständigt lärande, kreativitet och nya idéer.

 

Det är viktigt att ta ”små steg” för att vinna förståelse och engagemang i stället för att greppa över ett stort område, t.ex. en hel huvudprocess. avslutar Jens Ärlebrant.

Förväntade värderingar och beteende hos alla ledare och medarbetare

  
Professionalism

 

Professionalism innebär enligt Jens Ärlebrant ett positivt synsätt till disciplin och struktur vilket är mycket viktigt i arbetet att driva en effektiv verksamhet. Disciplin och struktur behövs för att kunna följa upp och styra verksamheten.

 

Professionalism innebär:

 • Lyssna på dina medborgare/kunder och möta deras förväntningar.
 • Sök sanningen och ha kunskap om dina prestationer (dina nyckeltal).
 • Vara engagerad
 • Visa respekt, intresse och ett personligt bemötande

Ömsesidig respekt

 

Medarbetare presterar bättre enligt Jens Ärlebrant om de ser vad som förväntas av dem och hur de bidrar med sin del för att Brandkåren Attunda ska fungera effektivt och uppnå sina mål (line of sight).

 

De flesta medarbetare upplever en större tillfredsställelse om de själv kan planera och lägga upp sitt arbete säger Jens Ärlebrant.

 

Ömsesidig respekt innebär:

 • Bygg styrka genom gemensam vision och allas delaktighet.
 • Generera värde varje dag, skapa energi och föregå med ett gott exempel.
 • Mångfald ger styrka, trygga lika möjligheter för alla.
 • Lär av varandra

Uthållighet

 

Uthållighet innebär enligt Jens Ärlebrant :

 • Fokus på resultat och att alltid leverera
 • Led förändring – var med och forma framtiden genom ständiga förbättringar.
 • Förnya och utveckla din kompetens.
 • Utveckla och kvalitetssäkra genom processorientering

Insatsplanering broschyr gjordes tillsammans med Network reklambyrå

Network reklambyrå, Jens Ärlebrant,hijsd

 

Stockholmschefer oroad för utbildning för brandmän

Stockholmschefer oroad för utbildning för brandmän Jens Ärlebrant,hijsd

 

Tolgfors vill se ändringar i antagning och rekrytering av brandmän

Tolgfors vill se ändringar i antagning och rekrytering av brandmän Jens Ärlebrant,hijsd

 

Vad vill Tolgfors se

Jens Ärlebrant, hijsd Vill Tolgfors se ändringar vad gäller rekrytering

 

Vi underminerar inte SMO

Vi underminerar inte SMO Jens Ärlebrant,1ghijsd

 

SMO måste moderniseras tidningen brandsäkert

SMO måste moderniseras, tidningen brandsäkert, Jens Ärlebrant hijsd

 

FAVEO –Ferman belt

FAVEO –Ferman belt Jens Ärlebrant hijsd


FAVEO – Citybanan

FAVEO – Citybanan, Jens Ärlebrant hijsd


FAVEO – regler för brandsäkerhet

FAVEO – regler för brandsäkerhet, Jens Ärlebrant hijsd

 

FAVEO – kontakt

FAVEO – kontakt, Jens Ärlebrant ghijsdhii

 

Räddningstjänsten i Israel verkar i en miljö med ständiga hot om terror

Räddningstjänsten i Israel, Jens Ärlebrant ghijsd


Enterprise Wide Risk Management är sätt att arbeta med riskhantering på ett företagsomspännande sätt

Enterprise Wide Risk Management, Jens Ärlebrant ghiihijsd


New York, 10 år efter 11:e September, ett högtidhållande av de som offrade sina liv

New York, 10 år efter 11:e September Jens Ärlebrant 1ghiihijsd

 

New York, 11:e September, beskrivning av räddningstjänstens insats
New York, 11:e September, beskrivning av räddningstjänstens insats, Jens Ärlebrant 1ghiihijsd

 

Att beställa rapporten WTC 11
Att beställa rapporten WTC 11, Jens Ärlebrant hijsd

 

Information från Jens Ärlebrant, Torbjörns information

Information från Jens Ärlebrant, Jens Ärlebrant ghijsd

 

Spadtag för ny brandstation i Sigtuna

Spadtag för ny brandstation i Sigtuna, Jens Ärlebrant 6hijsd

 

Jag bestämde mig för att hjälpa människor i nöd

Jag bestämde mig för att hjälpa människor i nöd, Jens Ärlebrant Shijsd


Debitering av automatlarm

Debitering av automatlarm, Jens Ärlebrant 7ghijsd


Brandmännens tuffa kamp mot lågorna , Aftonbladet

Brandmännens tuffa kamp mot lågorna, Jens Ärlebrant Lhijsd


Vägledning – Brand och utrymningslarm

Vägledning – Brand och utrymningslarm, Jens Ärlebrant aghijsd


Sammanträdesprotokoll Upplands-Bro

Sammanträdesprotokoll Upplands-Bro, Jens Ärlebrant 1ghijsdhii


Självklart

Självklart, Jens Ärlebrant jhijsd


Årsredovisning -2011 Brandkåren Attuda

Årsredovisning -2011 Brandkåren Attuda, Jens Ärlebrant ghii

 

Dillen, årsredovisning

Dillen, årsredovisning, Jens Ärlebrant ghhijsd

 

KF Föredragningslista, Sigtuna kommun

KF Föredragningslista, Sigtuna kommun, Jens Ärlebrant ghijsdhii